طــی نزدیــک بــه 30 ســال گذشــته، تیرســان پیشــتازترین تولیدکننــدۀ کاربــری خــودرو و تأمین کننــدۀ خدمــات مرتبــط در بــازار کامیــون وکامیونــت و وانــت بــوده اســت. کاربری هــای خــودرو تولید شــده درتیرسـان بـه امنیـت و مقاومـت و طراحـی زیبـا و شیکشـان مشـهورند و بـه همیـن سـبب اسـت کـه سـازمان هایی چـون شـرکت توزیـع نیـروی ِ بـرق، و امدادونجـات هلال احمـر ، و آتشنشـانی، و شـرکت ملـی گاز کار خــود را بــه تیرســان ســپرده اند. در تیرسـان، به واسـطۀ ظرفیتهـای موجـود از لحـاظ توانایـی و هنرهـای ِ تولیـدی، دامنـۀ طراحـی بـرای هـر نـوع کاربـری خـودرو بـه طـور اختصاصـی توســعه یافتــه اســت، بنابرایــن مــا میتوانیــم بهتریــن کاربریهــا را، بــر اسـاس تقاضاهـای تنـوع مشـتریان، تولیـد کنیـم. طراحــی و مهندســی و تولیــد کاربریهــای خــودرو تیرسان در مشهد ایــران انجــام میشــود..

تخصص ها

  • تجهیز خودروهای عمیاتی100%
  • تجهیز خودروهای آتش نشانی و امداد و نجات100%
  • کاربری های حمل کالا100%

رزومه های تیرسان :

برای دانلود و مشاهده رزومه تیرسان روی لینک کلیک نمایید .